PRIVATUMO POLITIKA

Sutikimas

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą bendrai UAB AQUAHOME  (įmonės kodas 302473389) rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB AQUAHOME naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardą, elektroninį paštą, kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB AQUAHOME jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo išskyrus partnerius, kurių paslaugomis naudojamės norėdami įvykdyti Jūsų užsakymą. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, galime Jūsų asmens duomenis perduoti:

  • siuntų pristatymo tarnyboms: Venipak, Omniva, DPD, LP Ekspress, ir kt.;
  • lizingo bendrovėms: GF lizingas, SB lizingas ir kt.

 Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
• Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
• Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per  UAB AQUAHOME valdomas elektronines sistemas. UAB AQUAHOME nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais be atskiro sutikimo. Jei UAB AQUAHOME naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.
UAB AQUAHOME vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB AQUAHOME įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (atlikus tam tikrus užsakymus);
2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
4. Apdoroti Jūsų užklausas;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
3. UAB AQUAHOME gavus Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami elektroniniu paštu;
4. UAB AQUAHOME Interesantai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 kalendorinių dienų nuo laiško gavimo elektroniniu paštu.

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politikos pakeitimai skelbiami šiame internetiniame puslapyje. UAB AQUAHOME  gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo.Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo puslapyje dienos. 

 

Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis elektroniniu paštu info@aquahome.lt

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2022-09-27.